Statut JS 1313

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Jednostka Strzelecka 1313, zwana dalej Jednostką, jest kontynuatorem tradycji Ruchu Strzeleckiego, którego twórcą i komendantem był Józef Piłsudski.

Art. 2

1. Terenem działalności Jednostki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Jednostki jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Jednostka w swojej działalności skupia się przede wszystkim na działalności prowadzonej we współpracy z Akademią Obrony Narodowej i innymi ośrodkami akademickimi oraz organizacjami proobronnymi i klasami mundurowymi.

4. Jednostka opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz angażować wolontariuszy.

Art. 3

1. Jednostka Strzelecka 1313 jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunucji.

2. Jednostka Strzelecka 1313 jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.

Art. 4

1. Godłem Jednostki jest orzeł strzelecki w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.

2. Jednostka posiada własną odznakę rozpoznawczą, wg ustalonego wzoru.

3. Jednostka może posiadać sztandar lub proporzec wg ustalonego wzoru.

4. Wzory, o których mowa w ust. 1 – 3, są przyjmowane w drodze uchwał przez Walne Zebranie Członków

Rozdział II CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 5

Celem Jednostki jest:

1) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

2) propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,

3) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej; Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe,

4) wychowywanie obywatelskie członków Związku w duchu patriotycznym,

5) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,

6) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,

7) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w dziedzinach związanych z historią i wojskowością,

8) działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej, jako elementu składowego systemu obronnego państwa, prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania do życia powszechnej Obrony Terytorialnej,

9) przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,

10) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,

11) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi oraz organizacjami społecznymi.

Art. 6

1. Jednostka realizuje swe cele poprzez:

1) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowowychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

2) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,

3) udział w obchodach i uroczystościach narodowych oraz akademickich,

4) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,

5) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,

6) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia obronnego,

7) prowadzenie badań naukowych, organizacja paneli dyskusyjnych, odczytów oraz konferencji naukowych,

8) współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi i uczelnianymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,

9) współpracę z Akademią Obrony Narodowej, organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,

10) kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów,

11) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych,

12) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,

13) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,

14) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,

15) realizowanie zadań zleconych przez Akademię Obrony Narodowej, organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,

16) działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) a także propagowanie idei legalnego dostępu do broni, upowszechnienie wiedzy o broni i promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników broni.

2. Działania wymienione w ust. 1. prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. 3. Jednostka realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność także wśród osób niezrzeszonych w Jednostce.

Art. 7

1. Jednostka ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi. 2. Działalność partii politycznych w Jednostce jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.

3. Członek czynny, który kandyduje w wyborach samorządowych, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub wyborach prezydenckich, z mocy prawa na czas kampanii wyborczej zostaje zawieszony w prawach członka czynnego.

Art. 8

Podstawę pracy wychowawczej Jednostki stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 9

1. Członkiem Jednostki może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, uznaje statut i spełnia inne wymogi przewidziane niniejszym statutem dla danej formy członkostwa. 2. Wolontariuszem Jednostki może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu oczekiwanych świadczeń. 3. Członkiem Jednostki nie może zostać osoba skazana przez sąd powszechny lub wojskowy za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego. Art. 10 Członkowie Jednostki dzielą się na:

1) czynnych,

2) rekrutów,

3) wspierających,

4) honorowych.

Art. 11

1. Członkiem rekrutem jest osoba deklarująca chęć osobistego i bezpośredniego udziału w pracy Jednostki poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, które jest potwierdzane uchwałą Zarządu. Rekrutem może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, deklaruje chęć osobistego i bezpośredniego udziału w pracy Jednostki oraz złoży deklarację członkowską, co zostaje potwierdzone odpowiednią uchwałą Zarządu.

2. Na członkostwo osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy.

Art. 12

1. Członkiem czynnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, nie przynależy do partii politycznych oraz deklaruje zachowanie apolityczności i swój osobisty, bezpośredni udział w pracy Jednostki.

2. Członkostwo czynne nabywa się po złożeniu Przyrzeczenia Strzeleckiego potwierdzonego odpowiednią uchwałą Zarządu.

Art. 13

1. Członkami wspierającymi mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statutowe:

1) byli członkowie czynni,

2) pracownicy dydaktyczni i naukowi Akademii Obrony Narodowej, o ile nie są członkami czynnymi lub honorowymi,

3) osoby fizyczne i prawne przyjęte do Jednostki ze względu na ich walory społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Jednostki, jednakże wyznające idee strzeleckie i okazujące moralne i materialne poparcie dla działań Jednostki.

2. Godność członka wspierającego nadaje Zarząd w drodze uchwały.

Art. 14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska Polskiego, Jednostki Strzeleckiej, nie będąca członkiem Jednostki.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd w drodze uchwały.

3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Art. 15

1. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczenia w pracach Jednostki.

2. Członkowie czynni posiadają:

1) czynne prawo wyborcze,

2) bierne prawo wyborcze, o ile ukończyli 18 lat.

Art. 16

1. Członkowie Jednostki mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z regulaminem stopni strzeleckich.

2. Podstawowym ubiorem organizacyjnym członków Jednostki jest mundur.

3. Wzory mundurów i innych strojów organizacyjnych oraz sposoby ich używania określa regulamin mundurowy.

Art. 17

Członkowie Jednostki są zobowiązani:

1) kierować się Prawem Strzeleckim,

2) przestrzegać statutu Jednostki,

3) wykonywać obowiązki nakładane przez regulaminy oraz uchwały Kadry Jednostki,

4) opłacać składki członkowskie, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,

5) działać lub współdziałać w pracach Jednostki.

Art. 18

PRAWO STRZELECKIE

1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.

2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.

3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – Żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.

5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.

6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.

7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.

8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.

9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.

10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 19

1. Przyrzeczenie Strzeleckie odbyć się może cztery razy w roku, w dniach: 1 marca, 3 maja, 6 sierpnia, 11 listopada.

2. W trakcie Przyrzeczenia Strzeleckiego, przyrzekający strzelec wypowiada w sposób uroczysty poniższą rotę Przyrzeczenia:

Wstępując w szeregi Jednostki Strzeleckiej 1313 przyrzekam: Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą. Przyrzekam: Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, Prawa Strzeleckiego gorliwie przestrzegać, na rzecz Jednostki aktywnie pracować. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. 3. Przyrzeczenie może być uzupełnione przez przyrzekającego dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

4. Osoby, które złożyły już Przyrzeczenie Strzeleckie w innej organizacji strzeleckiej, mogą zostać zwolnione z powtórnego złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego w drodze Rozkazu Organizacyjnego, wydanego przez Dowódcę Jednostki.

Art. 20

1. Członkostwo w Jednostce ustaje:

1) na pisemny wniosek członka skierowany do Zarządu,

2) na skutek śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) poprzez skreślenie za nieuiszczanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

4) poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący,

5) na mocy uchwały Zarządu za działanie sprzeczne z prawem i przyrzeczeniem strzeleckim.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Art. 21

1. Członkostwo czynne w Jednostce może ulec zawieszeniu wskutek:

1) naruszenia przepisów wewnętrznych Jednostki – na czas do 90 dni,

2) naruszania zasady apolityczności stowarzyszenia – na czas do 180 dni,

3) akcesu do partii politycznej – na czas członkostwa w tejże partii.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka Zarząd w drodze uchwały na wniosek przynajmniej dwóch członków Jednostki.

Rozdział IV WŁADZE JEDNOSTKI

Art. 22

1. Władzami Jednostki są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd zwany dalej Dowództwem,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Jednostki trwa trzy lata.

Art. 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Jednostki.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie czynni,

2) z głosem doradczym – pozostali członkowie.

Art. 24

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

1) zwyczajne – raz na trzy lata,

2) sprawozdawcze – raz na rok,

3) nadzwyczajne – według potrzeb.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie wcześniej, niż 30 i nie później, niż 7 dni przed upływem kadencji władz Jednostki, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na dzień przypadający nie później, niż 60 dni od zakończenia roku sprawozdawczego, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.

5. W przypadku, gdy odstęp pomiędzy zwykłym i sprawozdawczym Walnym Zebraniem Członków nie przekracza 90 dni, Zarząd zwołuje wyłącznie zwykłe Walne Zebranie Członków, w którego planie obrad w pierwszej kolejności uwzględnia się czynności właściwe dla sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków czynnych Jednostki.

7. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

Art. 25.

1. Obrady Walnego Zebrania Członków są wiążące, jeśli w momencie jego rozpoczęcia stwierdzona zostanie obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych Jednostki.

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Wybory Prezydium odbywają się niezwłocznie po otwarciu obrad, zaś do momentu wyboru przewodniczącego, zebranie prowadzi dowódca Jednostki.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych, na podstawie uchwalonego regulaminu głosowań i wyborów.

5. Wybory władz dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

6. Uchwały dotyczące zmiany nazwy, zmian w statucie i rozwiązania Jednostki są podejmowane większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych Jednostki.

Art. 26

1. Do kompetencji zwykłego Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów i zmian w regulaminach,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków,

4) decydowanie o zmianie nazwy, statutu lub rozwiązaniu Jednostki i przeznaczeniu jej majątku,

5) wybieranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

6) wszystkie kompetencje sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków,

7) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.

2. Do kompetencji sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) uchwalanie planów i strategii działań Jednostki oraz ich rozliczanie,

4) wybór nowego Zarządu – wyłącznie w przypadku odmowy udzielenia absolutorium

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ma wszystkie kompetencje zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, lecz obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 27

1. W skład Zarządu wchodzi 9 osób:

1) prezes Zarządu,

2) wiceprezes,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) członek zarządu zwany dalej Dowódcą Jednostki,

6) czterech członków Zarządu, których zakres obowiązków określa Prezes Zarządu wspólnie z Dowódcą Jednostki.

2. Wybór osób na stanowiska funkcyjne odbywa się na posiedzeniu zarządu, w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

Art. 28

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż raz w miesiącu. Zwołuje się je:

1) z inicjatywy Prezesa Zarządu,

2) z inicjatywy Dowódcy Jednostki,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

4) na wniosek 1/2 składu Zarządu.

2. Zebranie Zarządu winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Podczas głosowania obecnych musi być minimum połowa członków zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin.

Art. 29

Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) opracowanie rocznego planu,

3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

4) nadawanie godności członka wspierającego i tytułu członka honorowego,

5) przyznawanie lub wnioskowanie o nadanie wyróżnień lub udzielenie kar,

6) dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,

7) zarządzanie majątkiem Jednostki,

8) prowadzenie bieżącej działalności Jednostki,

9) podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn, nabywania i zbywania mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej.

Art. 30

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli.

2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osób.

3. Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodniczący, który kieruje jej pracą, zastępca przewodniczącego i Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

5. Wybór osób na stanowiska funkcyjne odbywa się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

Art. 31

1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie co najmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Jednostki,

2) w przypadku stwierdzenia uchybień określanie terminu ich usunięcia,

3) przedstawianie Dowództwu uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Dowództwa z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwoływania posiedzenia Dowództwa,

5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Dowództwu.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch członków.

3. Szczegółowy zakres działania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Art. 32

1. Kooptacja władz Jednostki w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.

2. Kooptacja następuje w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy, do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art. 20.

3. Kooptacji dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat.

Art. 33 Członkiem władz Jednostki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V MAJĄTEK I PRAWO REPREZENTACJI JEDNOSTKI

Art. 34

1. Na majątek Jednostki składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Jednostki składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i zapisy,

3) dotację na zadania zlecone,

4) dochody z majątku,

5) dochody z działalności gospodarczej,

3. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd.

4. Majątek Jednostki nie może być przekazywany na rzecz członków władz naczelnych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

Art. 35

Do reprezentowania Jednostki Strzeleckiej, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

Rozdział VI ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI JEDNOSTKI

Art. 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Jednostki przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Jednostki, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Jednostki.