Konferencje

Jednostka Strzelecka wielokrotnie była zarówno organizatorem jak i współorganizatorem konferencji odbywających się zarówno w murach Akademii jak i poza nimi, m. in. Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i NATO w XXI wieku.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś”

W dniach 16-17 marca 2016 r., w Akademii Obrony Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa  pt. „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego i Jednostkę Strzelecką 1313. Celem konferencji było przedstawienie najważniejszych zagadnień, związanych z sytuacją polskich kombatantów i weteranów od momentu odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości aż do czasów współczesnych. Szczególną uwagę poświęciliśmy roli weteranów i kombatantów w kształtowaniu postaw patriotycznych i proobronnych, a także ich sytuacji prawnej, socjalno-bytowej oraz miejscu w społeczeństwie polskim.

Konferencję otwierał panel gości honorowych. Sytuację byłych żołnierzy z własnej perspektywy przedstawili: Bolesław Siemiątkowski – weteran Armii Krajowej, reprezentujący Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari; Włodzimierz Cieszkowski – żołnierz gen. Maczka, prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; Waldemar Wojtan ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; Andrzej Korus, reprezentujący Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, a także Tomasz Kloc – uczestnik misji pokojowej ONZ w Libanie, ranny podczas pełnienia służby w ramach I zmiany PKW w Iraku, a obecnie prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. W drugim dniu konferencji naszym gościem honorowym był Marcin Sikora z fundacji „Sprzymierzeni z GROM”, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy weteranom jednostek specjalnych oraz ich rodzinom.

Udział młodych naukowców

Pozostałą część konferencji stanowiło pięć paneli studencko-doktoranckich, w ramach których młodzi naukowcy z uczelni wyższych z całej Polski zaprezentowali swoje referaty. Swoje wystąpienia przedstawili także przedstawiciele JS1313 i KNSBN. Tematyka wystąpień obejmowała m. in.  sytuację weteranów w II Rzeczypospolitej, losy weteranów formacji niepodległościowych po II wojnie światowej w kraju i na emigracji, życiorysy wybitnych przedstawicieli środowisk kombatanckich, działalność organizacji zrzeszających weteranów i kombatantów, a także problemy socjalno-bytowe współczesnych weteranów, zagadnienia prawne związane z uzyskaniem statusu weterana oraz problem PTSD wśród polskich żołnierzy powracających do kraju z misji.

Pokłosiem naszego przedsięwzięcia jest wydana sumptem Wydawnictwa Akademii Obrony Narodowej wieloautorska publikacja pt. „Polscy weterani i kombatanci wczoraj i dziś” pod redakcją Piotra Lotarskiego. Książka zawiera artykuły rozwijające tematykę poruszoną przez poszczególnych prelegentów podczas naszej konferencji.